کمترین: 
1.9645
بیشترین: 
2.0178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0046
زمان: 
6/27 23:08
قیمت بنزین امروز 27 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 2.0046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 00:08","price":1.9742},{"date":"1397/06/27 01:08","price":1.974},{"date":"1397/06/27 02:08","price":1.9735},{"date":"1397/06/27 03:08","price":1.975},{"date":"1397/06/27 04:08","price":1.9706},{"date":"1397/06/27 04:32","price":1.9695},{"date":"1397/06/27 05:08","price":1.9685},{"date":"1397/06/27 06:08","price":1.9665},{"date":"1397/06/27 07:32","price":1.9655},{"date":"1397/06/27 08:08","price":1.9666},{"date":"1397/06/27 09:08","price":1.9665},{"date":"1397/06/27 10:08","price":1.9645},{"date":"1397/06/27 11:08","price":1.9685},{"date":"1397/06/27 12:08","price":1.9717},{"date":"1397/06/27 13:08","price":1.9735},{"date":"1397/06/27 14:08","price":2.0055},{"date":"1397/06/27 15:08","price":2.0019},{"date":"1397/06/27 16:08","price":2.0021},{"date":"1397/06/27 17:08","price":2.0063},{"date":"1397/06/27 18:08","price":2.0057},{"date":"1397/06/27 19:08","price":2.0178},{"date":"1397/06/27 20:08","price":2.0022},{"date":"1397/06/27 21:08","price":2.0045},{"date":"1397/06/27 21:32","price":2.007},{"date":"1397/06/27 22:08","price":2.002},{"date":"1397/06/27 23:08","price":2.0046}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398