کمترین: 
77.52
بیشترین: 
79.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.03
زمان: 
6/27 23:08
قیمت نفت برنت امروز 27 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 79.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 00:08","price":77.88},{"date":"1397/06/27 01:08","price":77.91},{"date":"1397/06/27 02:08","price":77.99},{"date":"1397/06/27 03:08","price":77.97},{"date":"1397/06/27 05:08","price":77.75},{"date":"1397/06/27 06:08","price":77.66},{"date":"1397/06/27 07:08","price":77.64},{"date":"1397/06/27 07:32","price":77.52},{"date":"1397/06/27 08:08","price":77.61},{"date":"1397/06/27 09:08","price":77.65},{"date":"1397/06/27 10:08","price":77.56},{"date":"1397/06/27 11:08","price":77.71},{"date":"1397/06/27 12:08","price":77.75},{"date":"1397/06/27 13:08","price":77.69},{"date":"1397/06/27 14:08","price":79.05},{"date":"1397/06/27 15:08","price":78.94},{"date":"1397/06/27 16:08","price":79.02},{"date":"1397/06/27 17:08","price":79.07},{"date":"1397/06/27 18:08","price":78.97},{"date":"1397/06/27 19:08","price":79.39},{"date":"1397/06/27 20:08","price":78.85},{"date":"1397/06/27 21:08","price":78.83},{"date":"1397/06/27 21:32","price":78.94},{"date":"1397/06/27 22:08","price":78.81},{"date":"1397/06/27 23:08","price":79.03}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398