کمترین: 
1706
بیشترین: 
1758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1758
زمان: 
6/26 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 26 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":1726},{"date":"1397/06/26 11:20","price":1727},{"date":"1397/06/26 11:30","price":1725},{"date":"1397/06/26 11:50","price":1710},{"date":"1397/06/26 12:00","price":1715},{"date":"1397/06/26 12:20","price":1720},{"date":"1397/06/26 12:30","price":1717},{"date":"1397/06/26 12:50","price":1725},{"date":"1397/06/26 13:00","price":1721},{"date":"1397/06/26 13:10","price":1718},{"date":"1397/06/26 13:20","price":1721},{"date":"1397/06/26 13:50","price":1729},{"date":"1397/06/26 14:00","price":1723},{"date":"1397/06/26 14:10","price":1718},{"date":"1397/06/26 14:20","price":1706},{"date":"1397/06/26 14:30","price":1717},{"date":"1397/06/26 14:50","price":1728},{"date":"1397/06/26 15:00","price":1731},{"date":"1397/06/26 15:10","price":1734},{"date":"1397/06/26 15:30","price":1733},{"date":"1397/06/26 15:50","price":1737},{"date":"1397/06/26 16:00","price":1739},{"date":"1397/06/26 16:10","price":1740},{"date":"1397/06/26 16:20","price":1739},{"date":"1397/06/26 16:30","price":1737},{"date":"1397/06/26 16:50","price":1743},{"date":"1397/06/26 17:00","price":1741},{"date":"1397/06/26 17:10","price":1746},{"date":"1397/06/26 17:20","price":1745},{"date":"1397/06/26 17:30","price":1747},{"date":"1397/06/26 17:50","price":1748},{"date":"1397/06/26 18:00","price":1746},{"date":"1397/06/26 18:10","price":1752},{"date":"1397/06/26 18:20","price":1748},{"date":"1397/06/26 18:30","price":1749},{"date":"1397/06/26 18:50","price":1747},{"date":"1397/06/26 19:00","price":1751},{"date":"1397/06/26 19:20","price":1753},{"date":"1397/06/26 19:30","price":1751},{"date":"1397/06/26 20:00","price":1750},{"date":"1397/06/26 20:20","price":1751},{"date":"1397/06/26 20:30","price":1753},{"date":"1397/06/26 20:50","price":1754},{"date":"1397/06/26 21:00","price":1753},{"date":"1397/06/26 21:20","price":1758}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398