کمترین: 
2190
بیشترین: 
2246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2245
زمان: 
6/26 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 26 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 2245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":2220},{"date":"1397/06/26 10:50","price":2219},{"date":"1397/06/26 11:00","price":2218},{"date":"1397/06/26 11:30","price":2217},{"date":"1397/06/26 11:50","price":2198},{"date":"1397/06/26 12:00","price":2204},{"date":"1397/06/26 12:20","price":2211},{"date":"1397/06/26 12:30","price":2206},{"date":"1397/06/26 12:50","price":2218},{"date":"1397/06/26 13:00","price":2212},{"date":"1397/06/26 13:10","price":2208},{"date":"1397/06/26 13:20","price":2213},{"date":"1397/06/26 13:30","price":2211},{"date":"1397/06/26 13:50","price":2219},{"date":"1397/06/26 14:00","price":2212},{"date":"1397/06/26 14:10","price":2205},{"date":"1397/06/26 14:20","price":2190},{"date":"1397/06/26 14:30","price":2204},{"date":"1397/06/26 14:50","price":2218},{"date":"1397/06/26 15:00","price":2223},{"date":"1397/06/26 15:10","price":2226},{"date":"1397/06/26 15:30","price":2224},{"date":"1397/06/26 15:50","price":2231},{"date":"1397/06/26 16:00","price":2233},{"date":"1397/06/26 16:10","price":2234},{"date":"1397/06/26 16:20","price":2231},{"date":"1397/06/26 16:30","price":2229},{"date":"1397/06/26 16:50","price":2237},{"date":"1397/06/26 17:00","price":2231},{"date":"1397/06/26 17:10","price":2239},{"date":"1397/06/26 17:50","price":2240},{"date":"1397/06/26 18:00","price":2237},{"date":"1397/06/26 18:10","price":2244},{"date":"1397/06/26 18:20","price":2240},{"date":"1397/06/26 18:30","price":2241},{"date":"1397/06/26 18:50","price":2239},{"date":"1397/06/26 19:00","price":2245},{"date":"1397/06/26 19:20","price":2244},{"date":"1397/06/26 19:30","price":2242},{"date":"1397/06/26 20:00","price":2240},{"date":"1397/06/26 20:10","price":2242},{"date":"1397/06/26 20:20","price":2244},{"date":"1397/06/26 20:50","price":2246},{"date":"1397/06/26 21:00","price":2245},{"date":"1397/06/26 21:10","price":2246},{"date":"1397/06/26 21:20","price":2245}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399