کمترین: 
1560
بیشترین: 
1613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1613
زمان: 
6/26 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 26 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":1574},{"date":"1397/06/26 10:50","price":1573},{"date":"1397/06/26 11:00","price":1572},{"date":"1397/06/26 11:10","price":1573},{"date":"1397/06/26 11:50","price":1560},{"date":"1397/06/26 12:00","price":1564},{"date":"1397/06/26 12:20","price":1569},{"date":"1397/06/26 12:30","price":1570},{"date":"1397/06/26 12:50","price":1576},{"date":"1397/06/26 13:00","price":1572},{"date":"1397/06/26 13:10","price":1569},{"date":"1397/06/26 13:20","price":1573},{"date":"1397/06/26 13:30","price":1572},{"date":"1397/06/26 13:50","price":1579},{"date":"1397/06/26 14:00","price":1575},{"date":"1397/06/26 14:10","price":1569},{"date":"1397/06/26 14:20","price":1560},{"date":"1397/06/26 14:30","price":1570},{"date":"1397/06/26 14:50","price":1580},{"date":"1397/06/26 15:00","price":1583},{"date":"1397/06/26 15:10","price":1586},{"date":"1397/06/26 15:30","price":1585},{"date":"1397/06/26 15:50","price":1589},{"date":"1397/06/26 16:00","price":1593},{"date":"1397/06/26 16:10","price":1594},{"date":"1397/06/26 16:20","price":1592},{"date":"1397/06/26 16:30","price":1590},{"date":"1397/06/26 16:50","price":1596},{"date":"1397/06/26 17:00","price":1593},{"date":"1397/06/26 17:10","price":1598},{"date":"1397/06/26 17:20","price":1597},{"date":"1397/06/26 17:30","price":1599},{"date":"1397/06/26 17:50","price":1596},{"date":"1397/06/26 18:00","price":1597},{"date":"1397/06/26 18:10","price":1601},{"date":"1397/06/26 18:20","price":1599},{"date":"1397/06/26 18:30","price":1600},{"date":"1397/06/26 19:00","price":1603},{"date":"1397/06/26 19:10","price":1604},{"date":"1397/06/26 19:20","price":1605},{"date":"1397/06/26 19:30","price":1603},{"date":"1397/06/26 19:50","price":1604},{"date":"1397/06/26 20:00","price":1603},{"date":"1397/06/26 20:10","price":1604},{"date":"1397/06/26 20:20","price":1605},{"date":"1397/06/26 20:30","price":1608},{"date":"1397/06/26 21:00","price":1607},{"date":"1397/06/26 21:10","price":1609},{"date":"1397/06/26 21:20","price":1613}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398