کمترین: 
2041
بیشترین: 
2091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2087
زمان: 
6/26 21:10
قیمت یوان چین امروز 26 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 2087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 10:20","price":2071},{"date":"1397/06/26 10:30","price":2070},{"date":"1397/06/26 10:50","price":2069},{"date":"1397/06/26 11:00","price":2070},{"date":"1397/06/26 11:20","price":2071},{"date":"1397/06/26 11:50","price":2053},{"date":"1397/06/26 12:00","price":2057},{"date":"1397/06/26 12:20","price":2063},{"date":"1397/06/26 12:30","price":2059},{"date":"1397/06/26 12:50","price":2067},{"date":"1397/06/26 13:00","price":2062},{"date":"1397/06/26 13:10","price":2059},{"date":"1397/06/26 13:20","price":2061},{"date":"1397/06/26 13:50","price":2068},{"date":"1397/06/26 14:00","price":2061},{"date":"1397/06/26 14:10","price":2055},{"date":"1397/06/26 14:20","price":2041},{"date":"1397/06/26 14:30","price":2055},{"date":"1397/06/26 14:50","price":2067},{"date":"1397/06/26 15:00","price":2071},{"date":"1397/06/26 15:10","price":2073},{"date":"1397/06/26 15:30","price":2072},{"date":"1397/06/26 15:50","price":2077},{"date":"1397/06/26 16:00","price":2080},{"date":"1397/06/26 16:20","price":2077},{"date":"1397/06/26 16:30","price":2075},{"date":"1397/06/26 16:50","price":2081},{"date":"1397/06/26 17:00","price":2077},{"date":"1397/06/26 17:10","price":2085},{"date":"1397/06/26 17:20","price":2083},{"date":"1397/06/26 18:00","price":2080},{"date":"1397/06/26 18:10","price":2085},{"date":"1397/06/26 18:20","price":2083},{"date":"1397/06/26 18:30","price":2085},{"date":"1397/06/26 18:50","price":2083},{"date":"1397/06/26 19:00","price":2087},{"date":"1397/06/26 19:20","price":2088},{"date":"1397/06/26 19:30","price":2087},{"date":"1397/06/26 19:50","price":2088},{"date":"1397/06/26 20:00","price":2086},{"date":"1397/06/26 20:10","price":2087},{"date":"1397/06/26 20:20","price":2089},{"date":"1397/06/26 20:50","price":2091},{"date":"1397/06/26 21:00","price":2089},{"date":"1397/06/26 21:10","price":2087}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398