کمترین: 
678.13
بیشترین: 
684.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
678.63
زمان: 
6/26 23:08
قیمت گازوئیل امروز 26 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 678.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 05:08","price":678.88},{"date":"1397/06/26 06:08","price":679.25},{"date":"1397/06/26 07:08","price":679.88},{"date":"1397/06/26 08:08","price":679.38},{"date":"1397/06/26 11:08","price":680.88},{"date":"1397/06/26 12:08","price":681.63},{"date":"1397/06/26 13:08","price":683.13},{"date":"1397/06/26 14:08","price":682.38},{"date":"1397/06/26 15:08","price":682.63},{"date":"1397/06/26 16:08","price":682.88},{"date":"1397/06/26 17:08","price":681.38},{"date":"1397/06/26 18:08","price":684.63},{"date":"1397/06/26 19:08","price":684.88},{"date":"1397/06/26 20:08","price":681.63},{"date":"1397/06/26 21:08","price":678.88},{"date":"1397/06/26 22:08","price":678.13},{"date":"1397/06/26 23:08","price":678.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398