کمترین: 
77.92
بیشترین: 
78.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.06
زمان: 
6/26 23:08
قیمت نفت برنت امروز 26 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 78.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 05:08","price":77.92},{"date":"1397/06/26 06:08","price":77.95},{"date":"1397/06/26 07:08","price":78.05},{"date":"1397/06/26 08:08","price":78.03},{"date":"1397/06/26 09:08","price":78},{"date":"1397/06/26 10:08","price":77.97},{"date":"1397/06/26 11:08","price":78.17},{"date":"1397/06/26 12:08","price":78.31},{"date":"1397/06/26 13:08","price":78.53},{"date":"1397/06/26 14:08","price":78.5},{"date":"1397/06/26 15:08","price":78.7},{"date":"1397/06/26 16:08","price":78.69},{"date":"1397/06/26 17:08","price":78.5},{"date":"1397/06/26 18:08","price":78.73},{"date":"1397/06/26 19:08","price":78.75},{"date":"1397/06/26 20:08","price":78.36},{"date":"1397/06/26 21:08","price":78.02},{"date":"1397/06/26 22:08","price":77.94},{"date":"1397/06/26 23:08","price":78.06}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398