کمترین: 
2.776
بیشترین: 
2.821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.814
زمان: 
6/26 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 26 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 2.814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 03:08","price":2.779},{"date":"1397/06/26 04:08","price":2.777},{"date":"1397/06/26 05:08","price":2.776},{"date":"1397/06/26 06:08","price":2.78},{"date":"1397/06/26 09:08","price":2.779},{"date":"1397/06/26 10:08","price":2.78},{"date":"1397/06/26 11:08","price":2.781},{"date":"1397/06/26 12:08","price":2.78},{"date":"1397/06/26 13:08","price":2.781},{"date":"1397/06/26 15:08","price":2.784},{"date":"1397/06/26 16:08","price":2.785},{"date":"1397/06/26 17:08","price":2.79},{"date":"1397/06/26 18:08","price":2.795},{"date":"1397/06/26 19:08","price":2.821},{"date":"1397/06/26 21:08","price":2.817},{"date":"1397/06/26 22:08","price":2.814}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398