کمترین: 
1.9753
بیشترین: 
2.0007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9767
زمان: 
6/26 23:08
قیمت بنزین امروز 26 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 شهریور 1397 , 1.9767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 03:08","price":1.976},{"date":"1397/06/26 05:08","price":1.9753},{"date":"1397/06/26 06:08","price":1.978},{"date":"1397/06/26 08:08","price":1.9785},{"date":"1397/06/26 09:08","price":1.9775},{"date":"1397/06/26 10:08","price":1.9765},{"date":"1397/06/26 11:08","price":1.9815},{"date":"1397/06/26 12:08","price":1.9835},{"date":"1397/06/26 13:08","price":1.988},{"date":"1397/06/26 14:08","price":1.9875},{"date":"1397/06/26 15:08","price":1.992},{"date":"1397/06/26 16:08","price":1.9965},{"date":"1397/06/26 17:08","price":1.9889},{"date":"1397/06/26 18:08","price":2.0007},{"date":"1397/06/26 19:08","price":2.0004},{"date":"1397/06/26 20:08","price":1.9883},{"date":"1397/06/26 21:08","price":1.9828},{"date":"1397/06/26 22:08","price":1.979},{"date":"1397/06/26 23:08","price":1.9767}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398