کمترین: 
3362
بیشترین: 
3568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3454
زمان: 
6/25 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 3454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":3362},{"date":"1397/06/25 11:20","price":3371},{"date":"1397/06/25 11:30","price":3568},{"date":"1397/06/25 11:50","price":3410},{"date":"1397/06/25 12:00","price":3405},{"date":"1397/06/25 12:10","price":3379},{"date":"1397/06/25 12:20","price":3394},{"date":"1397/06/25 12:30","price":3398},{"date":"1397/06/25 12:50","price":3394},{"date":"1397/06/25 13:00","price":3407},{"date":"1397/06/25 13:10","price":3413},{"date":"1397/06/25 13:20","price":3424},{"date":"1397/06/25 13:30","price":3428},{"date":"1397/06/25 13:50","price":3434},{"date":"1397/06/25 14:00","price":3419},{"date":"1397/06/25 14:10","price":3421},{"date":"1397/06/25 14:30","price":3425},{"date":"1397/06/25 14:50","price":3420},{"date":"1397/06/25 15:00","price":3417},{"date":"1397/06/25 15:10","price":3406},{"date":"1397/06/25 15:20","price":3428},{"date":"1397/06/25 15:50","price":3430},{"date":"1397/06/25 16:00","price":3433},{"date":"1397/06/25 16:10","price":3432},{"date":"1397/06/25 16:20","price":3436},{"date":"1397/06/25 16:30","price":3440},{"date":"1397/06/25 16:50","price":3462},{"date":"1397/06/25 17:00","price":3478},{"date":"1397/06/25 17:10","price":3470},{"date":"1397/06/25 17:20","price":3468},{"date":"1397/06/25 17:30","price":3466},{"date":"1397/06/25 18:00","price":3455},{"date":"1397/06/25 18:10","price":3458},{"date":"1397/06/25 18:30","price":3455},{"date":"1397/06/25 18:50","price":3442},{"date":"1397/06/25 19:00","price":3450},{"date":"1397/06/25 19:10","price":3444},{"date":"1397/06/25 19:20","price":3431},{"date":"1397/06/25 19:30","price":3435},{"date":"1397/06/25 19:50","price":3420},{"date":"1397/06/25 20:00","price":3435},{"date":"1397/06/25 20:10","price":3431},{"date":"1397/06/25 20:30","price":3445},{"date":"1397/06/25 20:50","price":3446},{"date":"1397/06/25 21:00","price":3442},{"date":"1397/06/25 21:10","price":3454}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398