کمترین: 
1773
بیشترین: 
1881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1821
زمان: 
6/25 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 25 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 1821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":1773},{"date":"1397/06/25 11:20","price":1777},{"date":"1397/06/25 11:30","price":1881},{"date":"1397/06/25 11:50","price":1798},{"date":"1397/06/25 12:00","price":1795},{"date":"1397/06/25 12:10","price":1782},{"date":"1397/06/25 12:20","price":1789},{"date":"1397/06/25 12:30","price":1791},{"date":"1397/06/25 12:50","price":1790},{"date":"1397/06/25 13:00","price":1796},{"date":"1397/06/25 13:10","price":1799},{"date":"1397/06/25 13:20","price":1805},{"date":"1397/06/25 13:30","price":1807},{"date":"1397/06/25 13:50","price":1811},{"date":"1397/06/25 14:00","price":1803},{"date":"1397/06/25 14:10","price":1804},{"date":"1397/06/25 14:30","price":1806},{"date":"1397/06/25 14:50","price":1803},{"date":"1397/06/25 15:00","price":1802},{"date":"1397/06/25 15:10","price":1798},{"date":"1397/06/25 15:20","price":1807},{"date":"1397/06/25 15:50","price":1808},{"date":"1397/06/25 16:00","price":1810},{"date":"1397/06/25 16:10","price":1809},{"date":"1397/06/25 16:20","price":1811},{"date":"1397/06/25 16:30","price":1813},{"date":"1397/06/25 16:50","price":1825},{"date":"1397/06/25 17:00","price":1833},{"date":"1397/06/25 17:10","price":1829},{"date":"1397/06/25 17:30","price":1827},{"date":"1397/06/25 18:00","price":1821},{"date":"1397/06/25 18:10","price":1823},{"date":"1397/06/25 18:30","price":1821},{"date":"1397/06/25 18:50","price":1815},{"date":"1397/06/25 19:00","price":1819},{"date":"1397/06/25 19:10","price":1816},{"date":"1397/06/25 19:20","price":1809},{"date":"1397/06/25 19:30","price":1811},{"date":"1397/06/25 19:50","price":1803},{"date":"1397/06/25 20:00","price":1811},{"date":"1397/06/25 20:10","price":1809},{"date":"1397/06/25 20:30","price":1816},{"date":"1397/06/25 20:50","price":1817},{"date":"1397/06/25 21:00","price":1815},{"date":"1397/06/25 21:10","price":1821}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398