کمترین: 
2168
بیشترین: 
2300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2227
زمان: 
6/25 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 25 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 2227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":2168},{"date":"1397/06/25 11:20","price":2174},{"date":"1397/06/25 11:30","price":2300},{"date":"1397/06/25 11:50","price":2198},{"date":"1397/06/25 12:00","price":2195},{"date":"1397/06/25 12:10","price":2179},{"date":"1397/06/25 12:20","price":2188},{"date":"1397/06/25 12:30","price":2190},{"date":"1397/06/25 12:50","price":2188},{"date":"1397/06/25 13:00","price":2197},{"date":"1397/06/25 13:10","price":2200},{"date":"1397/06/25 13:20","price":2208},{"date":"1397/06/25 13:30","price":2210},{"date":"1397/06/25 13:50","price":2214},{"date":"1397/06/25 14:00","price":2204},{"date":"1397/06/25 14:10","price":2205},{"date":"1397/06/25 14:30","price":2208},{"date":"1397/06/25 14:50","price":2205},{"date":"1397/06/25 15:00","price":2203},{"date":"1397/06/25 15:10","price":2198},{"date":"1397/06/25 15:20","price":2210},{"date":"1397/06/25 15:50","price":2211},{"date":"1397/06/25 16:00","price":2213},{"date":"1397/06/25 16:20","price":2215},{"date":"1397/06/25 16:30","price":2217},{"date":"1397/06/25 16:50","price":2232},{"date":"1397/06/25 17:00","price":2242},{"date":"1397/06/25 17:10","price":2237},{"date":"1397/06/25 17:20","price":2236},{"date":"1397/06/25 17:30","price":2235},{"date":"1397/06/25 18:00","price":2227},{"date":"1397/06/25 18:10","price":2230},{"date":"1397/06/25 18:30","price":2227},{"date":"1397/06/25 18:50","price":2219},{"date":"1397/06/25 19:00","price":2224},{"date":"1397/06/25 19:10","price":2220},{"date":"1397/06/25 19:20","price":2212},{"date":"1397/06/25 19:30","price":2214},{"date":"1397/06/25 19:50","price":2205},{"date":"1397/06/25 20:00","price":2214},{"date":"1397/06/25 20:10","price":2212},{"date":"1397/06/25 20:30","price":2221},{"date":"1397/06/25 20:50","price":2222},{"date":"1397/06/25 21:00","price":2219},{"date":"1397/06/25 21:10","price":2227}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398