قیمت دلار ترکیه مورخ 25 شهریور 1397

کمترین: 
13921
بیشترین: 
14759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14320
زمان: 
6/25 22:00
قیمت دلار ترکیه مورخ 25 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 14320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":13921},{"date":"1397/06/25 11:30","price":14759},{"date":"1397/06/25 11:50","price":14297},{"date":"1397/06/25 12:00","price":14149},{"date":"1397/06/25 12:10","price":14063},{"date":"1397/06/25 12:20","price":14149},{"date":"1397/06/25 12:30","price":14087},{"date":"1397/06/25 12:50","price":14026},{"date":"1397/06/25 13:00","price":14124},{"date":"1397/06/25 13:10","price":14118},{"date":"1397/06/25 13:30","price":14161},{"date":"1397/06/25 13:50","price":14223},{"date":"1397/06/25 14:00","price":14161},{"date":"1397/06/25 14:10","price":14174},{"date":"1397/06/25 14:20","price":14198},{"date":"1397/06/25 14:30","price":14180},{"date":"1397/06/25 14:50","price":14167},{"date":"1397/06/25 15:00","price":14143},{"date":"1397/06/25 15:10","price":14137},{"date":"1397/06/25 15:20","price":14174},{"date":"1397/06/25 15:30","price":14180},{"date":"1397/06/25 15:50","price":14211},{"date":"1397/06/25 16:00","price":14217},{"date":"1397/06/25 16:10","price":14211},{"date":"1397/06/25 16:20","price":14229},{"date":"1397/06/25 16:30","price":14241},{"date":"1397/06/25 16:50","price":14309},{"date":"1397/06/25 17:00","price":14371},{"date":"1397/06/25 17:10","price":14383},{"date":"1397/06/25 17:30","price":14352},{"date":"1397/06/25 18:00","price":14309},{"date":"1397/06/25 18:10","price":14321},{"date":"1397/06/25 18:20","price":14340},{"date":"1397/06/25 18:30","price":14309},{"date":"1397/06/25 18:50","price":14272},{"date":"1397/06/25 19:10","price":14260},{"date":"1397/06/25 19:20","price":14211},{"date":"1397/06/25 19:30","price":14223},{"date":"1397/06/25 19:50","price":14180},{"date":"1397/06/25 20:00","price":14223},{"date":"1397/06/25 20:10","price":14241},{"date":"1397/06/25 20:20","price":14211},{"date":"1397/06/25 20:30","price":14266},{"date":"1397/06/25 20:50","price":14292},{"date":"1397/06/25 21:00","price":14261},{"date":"1397/06/25 21:10","price":14292},{"date":"1397/06/25 21:20","price":14310},{"date":"1397/06/25 22:00","price":14320}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398