کمترین: 
9106
بیشترین: 
9664
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9354
زمان: 
6/25 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 25 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 25 شهریور 1397 , 9354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":9106},{"date":"1397/06/25 11:20","price":9131},{"date":"1397/06/25 11:30","price":9664},{"date":"1397/06/25 11:50","price":9235},{"date":"1397/06/25 12:00","price":9222},{"date":"1397/06/25 12:10","price":9152},{"date":"1397/06/25 12:20","price":9191},{"date":"1397/06/25 12:30","price":9201},{"date":"1397/06/25 12:50","price":9193},{"date":"1397/06/25 13:00","price":9228},{"date":"1397/06/25 13:10","price":9243},{"date":"1397/06/25 13:20","price":9273},{"date":"1397/06/25 13:30","price":9283},{"date":"1397/06/25 13:50","price":9301},{"date":"1397/06/25 14:00","price":9260},{"date":"1397/06/25 14:10","price":9265},{"date":"1397/06/25 14:30","price":9275},{"date":"1397/06/25 14:50","price":9261},{"date":"1397/06/25 15:00","price":9254},{"date":"1397/06/25 15:10","price":9224},{"date":"1397/06/25 15:20","price":9284},{"date":"1397/06/25 15:50","price":9290},{"date":"1397/06/25 16:00","price":9297},{"date":"1397/06/25 16:10","price":9295},{"date":"1397/06/25 16:20","price":9305},{"date":"1397/06/25 16:30","price":9315},{"date":"1397/06/25 16:50","price":9377},{"date":"1397/06/25 17:00","price":9418},{"date":"1397/06/25 17:10","price":9397},{"date":"1397/06/25 17:20","price":9393},{"date":"1397/06/25 17:30","price":9387},{"date":"1397/06/25 18:00","price":9357},{"date":"1397/06/25 18:10","price":9366},{"date":"1397/06/25 18:30","price":9357},{"date":"1397/06/25 18:50","price":9323},{"date":"1397/06/25 19:00","price":9343},{"date":"1397/06/25 19:10","price":9327},{"date":"1397/06/25 19:20","price":9292},{"date":"1397/06/25 19:30","price":9302},{"date":"1397/06/25 19:50","price":9262},{"date":"1397/06/25 20:00","price":9302},{"date":"1397/06/25 20:10","price":9292},{"date":"1397/06/25 20:30","price":9329},{"date":"1397/06/25 20:50","price":9333},{"date":"1397/06/25 21:00","price":9323},{"date":"1397/06/25 21:10","price":9354}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398