کمترین: 
3786
بیشترین: 
4018
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3890
زمان: 
6/25 21:10
قیمت درهم امارات امروز 25 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 3890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":3786},{"date":"1397/06/25 11:20","price":3797},{"date":"1397/06/25 11:30","price":4018},{"date":"1397/06/25 11:50","price":3840},{"date":"1397/06/25 12:00","price":3835},{"date":"1397/06/25 12:10","price":3806},{"date":"1397/06/25 12:20","price":3822},{"date":"1397/06/25 12:30","price":3826},{"date":"1397/06/25 12:50","price":3823},{"date":"1397/06/25 13:00","price":3850},{"date":"1397/06/25 13:10","price":3844},{"date":"1397/06/25 13:20","price":3856},{"date":"1397/06/25 13:30","price":3860},{"date":"1397/06/25 13:50","price":3868},{"date":"1397/06/25 14:00","price":3850},{"date":"1397/06/25 14:10","price":3853},{"date":"1397/06/25 14:30","price":3857},{"date":"1397/06/25 14:50","price":3851},{"date":"1397/06/25 15:00","price":3848},{"date":"1397/06/25 15:10","price":3840},{"date":"1397/06/25 15:20","price":3860},{"date":"1397/06/25 15:50","price":3863},{"date":"1397/06/25 16:00","price":3866},{"date":"1397/06/25 16:10","price":3865},{"date":"1397/06/25 16:20","price":3869},{"date":"1397/06/25 16:30","price":3874},{"date":"1397/06/25 16:50","price":3899},{"date":"1397/06/25 17:00","price":3920},{"date":"1397/06/25 17:10","price":3908},{"date":"1397/06/25 17:20","price":3906},{"date":"1397/06/25 17:30","price":3903},{"date":"1397/06/25 18:00","price":3891},{"date":"1397/06/25 18:10","price":3895},{"date":"1397/06/25 18:30","price":3891},{"date":"1397/06/25 18:50","price":3877},{"date":"1397/06/25 19:00","price":3885},{"date":"1397/06/25 19:10","price":3878},{"date":"1397/06/25 19:20","price":3864},{"date":"1397/06/25 19:30","price":3868},{"date":"1397/06/25 19:50","price":3851},{"date":"1397/06/25 20:00","price":3864},{"date":"1397/06/25 20:30","price":3879},{"date":"1397/06/25 20:50","price":3881},{"date":"1397/06/25 21:00","price":3877},{"date":"1397/06/25 21:10","price":3890}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398