کمترین: 
13705
بیشترین: 
13952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13909
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دلار ترکیه امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 13909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 15:10","price":13730},{"date":"1397/06/24 15:20","price":13755},{"date":"1397/06/24 15:30","price":13705},{"date":"1397/06/24 15:50","price":13773},{"date":"1397/06/24 16:00","price":13748},{"date":"1397/06/24 16:10","price":13853},{"date":"1397/06/24 16:30","price":13804},{"date":"1397/06/24 16:50","price":13847},{"date":"1397/06/24 17:00","price":13822},{"date":"1397/06/24 17:10","price":13779},{"date":"1397/06/24 17:20","price":13773},{"date":"1397/06/24 17:30","price":13792},{"date":"1397/06/24 17:50","price":13773},{"date":"1397/06/24 18:00","price":13785},{"date":"1397/06/24 18:10","price":13773},{"date":"1397/06/24 18:20","price":13742},{"date":"1397/06/24 18:50","price":13761},{"date":"1397/06/24 19:00","price":13742},{"date":"1397/06/24 19:10","price":13761},{"date":"1397/06/24 19:20","price":13804},{"date":"1397/06/24 19:30","price":13810},{"date":"1397/06/24 19:50","price":13748},{"date":"1397/06/24 20:00","price":13810},{"date":"1397/06/24 20:10","price":13878},{"date":"1397/06/24 20:20","price":13933},{"date":"1397/06/24 20:30","price":13952},{"date":"1397/06/24 20:50","price":13909},{"date":"1397/06/24 21:00","price":13915},{"date":"1397/06/24 21:10","price":13909}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399