کمترین: 
7928
بیشترین: 
8150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8123
زمان: 
6/24 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 24 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 8123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":8104},{"date":"1397/06/24 11:20","price":8061},{"date":"1397/06/24 11:50","price":8087},{"date":"1397/06/24 12:00","price":8045},{"date":"1397/06/24 12:10","price":8040},{"date":"1397/06/24 12:20","price":8011},{"date":"1397/06/24 12:30","price":7994},{"date":"1397/06/24 12:50","price":7964},{"date":"1397/06/24 13:00","price":7928},{"date":"1397/06/24 13:10","price":7962},{"date":"1397/06/24 13:30","price":7961},{"date":"1397/06/24 13:50","price":7989},{"date":"1397/06/24 14:00","price":8000},{"date":"1397/06/24 14:10","price":8018},{"date":"1397/06/24 14:20","price":8001},{"date":"1397/06/24 14:30","price":8019},{"date":"1397/06/24 14:50","price":8045},{"date":"1397/06/24 15:00","price":8081},{"date":"1397/06/24 15:10","price":8025},{"date":"1397/06/24 15:30","price":8002},{"date":"1397/06/24 15:50","price":8059},{"date":"1397/06/24 16:00","price":8040},{"date":"1397/06/24 16:10","price":8091},{"date":"1397/06/24 16:30","price":8070},{"date":"1397/06/24 16:50","price":8088},{"date":"1397/06/24 17:00","price":8043},{"date":"1397/06/24 17:20","price":8056},{"date":"1397/06/24 17:50","price":8030},{"date":"1397/06/24 18:00","price":8053},{"date":"1397/06/24 18:10","price":8045},{"date":"1397/06/24 18:20","price":8026},{"date":"1397/06/24 18:30","price":8028},{"date":"1397/06/24 18:50","price":8036},{"date":"1397/06/24 19:00","price":8026},{"date":"1397/06/24 19:10","price":8057},{"date":"1397/06/24 19:20","price":8063},{"date":"1397/06/24 19:30","price":8065},{"date":"1397/06/24 19:50","price":8007},{"date":"1397/06/24 20:00","price":8065},{"date":"1397/06/24 20:10","price":8123},{"date":"1397/06/24 20:30","price":8150},{"date":"1397/06/24 20:50","price":8114},{"date":"1397/06/24 21:10","price":8123}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399