کمترین: 
414
بیشترین: 
426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
425
زمان: 
6/24 21:10
قیمت بات تایلند امروز 24 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 شهریور 1397 , 425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":424},{"date":"1397/06/24 11:20","price":421},{"date":"1397/06/24 11:50","price":423},{"date":"1397/06/24 12:00","price":420},{"date":"1397/06/24 12:20","price":419},{"date":"1397/06/24 12:30","price":418},{"date":"1397/06/24 12:50","price":416},{"date":"1397/06/24 13:00","price":414},{"date":"1397/06/24 13:10","price":416},{"date":"1397/06/24 13:50","price":418},{"date":"1397/06/24 14:10","price":419},{"date":"1397/06/24 14:20","price":418},{"date":"1397/06/24 14:30","price":419},{"date":"1397/06/24 14:50","price":420},{"date":"1397/06/24 15:00","price":422},{"date":"1397/06/24 15:10","price":419},{"date":"1397/06/24 15:30","price":418},{"date":"1397/06/24 15:50","price":421},{"date":"1397/06/24 16:00","price":420},{"date":"1397/06/24 16:10","price":423},{"date":"1397/06/24 16:30","price":422},{"date":"1397/06/24 16:50","price":423},{"date":"1397/06/24 17:00","price":420},{"date":"1397/06/24 17:20","price":421},{"date":"1397/06/24 17:50","price":420},{"date":"1397/06/24 18:00","price":421},{"date":"1397/06/24 18:10","price":420},{"date":"1397/06/24 19:10","price":421},{"date":"1397/06/24 19:30","price":422},{"date":"1397/06/24 19:50","price":419},{"date":"1397/06/24 20:00","price":422},{"date":"1397/06/24 20:10","price":425},{"date":"1397/06/24 20:30","price":426},{"date":"1397/06/24 20:50","price":424},{"date":"1397/06/24 21:10","price":425}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398