کمترین: 
3278
بیشترین: 
3373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3358
زمان: 
6/24 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3358 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":3350},{"date":"1397/06/24 11:20","price":3333},{"date":"1397/06/24 11:50","price":3343},{"date":"1397/06/24 12:00","price":3326},{"date":"1397/06/24 12:10","price":3324},{"date":"1397/06/24 12:20","price":3312},{"date":"1397/06/24 12:30","price":3305},{"date":"1397/06/24 12:50","price":3293},{"date":"1397/06/24 13:00","price":3278},{"date":"1397/06/24 13:10","price":3295},{"date":"1397/06/24 13:20","price":3292},{"date":"1397/06/24 13:50","price":3303},{"date":"1397/06/24 14:00","price":3308},{"date":"1397/06/24 14:10","price":3315},{"date":"1397/06/24 14:20","price":3303},{"date":"1397/06/24 14:30","price":3316},{"date":"1397/06/24 14:50","price":3326},{"date":"1397/06/24 15:00","price":3337},{"date":"1397/06/24 15:10","price":3318},{"date":"1397/06/24 15:20","price":3315},{"date":"1397/06/24 15:30","price":3314},{"date":"1397/06/24 15:50","price":3332},{"date":"1397/06/24 16:00","price":3324},{"date":"1397/06/24 16:10","price":3345},{"date":"1397/06/24 16:30","price":3336},{"date":"1397/06/24 16:50","price":3344},{"date":"1397/06/24 17:00","price":3325},{"date":"1397/06/24 17:10","price":3327},{"date":"1397/06/24 17:20","price":3331},{"date":"1397/06/24 17:50","price":3322},{"date":"1397/06/24 18:00","price":3330},{"date":"1397/06/24 18:10","price":3326},{"date":"1397/06/24 18:20","price":3318},{"date":"1397/06/24 18:30","price":3319},{"date":"1397/06/24 18:50","price":3322},{"date":"1397/06/24 19:00","price":3318},{"date":"1397/06/24 19:10","price":3322},{"date":"1397/06/24 19:20","price":3334},{"date":"1397/06/24 19:50","price":3320},{"date":"1397/06/24 20:00","price":3373},{"date":"1397/06/24 20:10","price":3358},{"date":"1397/06/24 20:30","price":3370},{"date":"1397/06/24 20:50","price":3355},{"date":"1397/06/24 21:10","price":3358}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398