کمترین: 
9870
بیشترین: 
10148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10114
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 شهریور 1397 , 10114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":10090},{"date":"1397/06/24 11:20","price":10036},{"date":"1397/06/24 11:50","price":10068},{"date":"1397/06/24 12:00","price":10017},{"date":"1397/06/24 12:10","price":10010},{"date":"1397/06/24 12:20","price":9974},{"date":"1397/06/24 12:30","price":9953},{"date":"1397/06/24 12:50","price":9915},{"date":"1397/06/24 13:00","price":9870},{"date":"1397/06/24 13:10","price":9921},{"date":"1397/06/24 13:20","price":9913},{"date":"1397/06/24 13:50","price":9947},{"date":"1397/06/24 14:00","price":9961},{"date":"1397/06/24 14:10","price":9982},{"date":"1397/06/24 14:20","price":9946},{"date":"1397/06/24 14:30","price":9985},{"date":"1397/06/24 14:50","price":10016},{"date":"1397/06/24 15:00","price":10050},{"date":"1397/06/24 15:10","price":9991},{"date":"1397/06/24 15:20","price":9984},{"date":"1397/06/24 15:30","price":9980},{"date":"1397/06/24 15:50","price":10034},{"date":"1397/06/24 16:00","price":10011},{"date":"1397/06/24 16:10","price":10074},{"date":"1397/06/24 16:30","price":10047},{"date":"1397/06/24 16:50","price":10071},{"date":"1397/06/24 17:00","price":10015},{"date":"1397/06/24 17:10","price":10019},{"date":"1397/06/24 17:20","price":10031},{"date":"1397/06/24 17:50","price":10004},{"date":"1397/06/24 18:00","price":10027},{"date":"1397/06/24 18:10","price":10017},{"date":"1397/06/24 18:20","price":9993},{"date":"1397/06/24 18:30","price":9996},{"date":"1397/06/24 18:50","price":10005},{"date":"1397/06/24 19:00","price":9993},{"date":"1397/06/24 19:10","price":10005},{"date":"1397/06/24 19:20","price":10039},{"date":"1397/06/24 19:30","price":10041},{"date":"1397/06/24 19:50","price":9998},{"date":"1397/06/24 20:00","price":10041},{"date":"1397/06/24 20:10","price":10114},{"date":"1397/06/24 20:30","price":10148},{"date":"1397/06/24 20:50","price":10103},{"date":"1397/06/24 21:10","price":10114}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398