کمترین: 
2113
بیشترین: 
2174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2170
زمان: 
6/24 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 24 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":2160},{"date":"1397/06/24 11:20","price":2149},{"date":"1397/06/24 11:50","price":2155},{"date":"1397/06/24 12:00","price":2144},{"date":"1397/06/24 12:10","price":2143},{"date":"1397/06/24 12:20","price":2135},{"date":"1397/06/24 12:30","price":2131},{"date":"1397/06/24 12:50","price":2123},{"date":"1397/06/24 13:00","price":2113},{"date":"1397/06/24 13:10","price":2124},{"date":"1397/06/24 13:20","price":2122},{"date":"1397/06/24 13:50","price":2129},{"date":"1397/06/24 14:00","price":2132},{"date":"1397/06/24 14:10","price":2137},{"date":"1397/06/24 14:20","price":2129},{"date":"1397/06/24 14:30","price":2138},{"date":"1397/06/24 14:50","price":2144},{"date":"1397/06/24 15:00","price":2152},{"date":"1397/06/24 15:10","price":2139},{"date":"1397/06/24 15:20","price":2137},{"date":"1397/06/24 15:30","price":2136},{"date":"1397/06/24 15:50","price":2148},{"date":"1397/06/24 16:00","price":2143},{"date":"1397/06/24 16:10","price":2157},{"date":"1397/06/24 16:30","price":2151},{"date":"1397/06/24 16:50","price":2156},{"date":"1397/06/24 17:00","price":2144},{"date":"1397/06/24 17:10","price":2145},{"date":"1397/06/24 17:20","price":2147},{"date":"1397/06/24 17:50","price":2142},{"date":"1397/06/24 18:00","price":2147},{"date":"1397/06/24 18:10","price":2144},{"date":"1397/06/24 18:20","price":2139},{"date":"1397/06/24 18:30","price":2140},{"date":"1397/06/24 18:50","price":2142},{"date":"1397/06/24 19:00","price":2139},{"date":"1397/06/24 19:10","price":2142},{"date":"1397/06/24 19:20","price":2149},{"date":"1397/06/24 19:30","price":2150},{"date":"1397/06/24 19:50","price":2140},{"date":"1397/06/24 20:00","price":2174},{"date":"1397/06/24 20:10","price":2165},{"date":"1397/06/24 20:30","price":2172},{"date":"1397/06/24 20:50","price":2163},{"date":"1397/06/24 21:10","price":2170}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398