کمترین: 
3738
بیشترین: 
3832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3814
زمان: 
6/24 20:50
قیمت ریال قطر امروز 24 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":3805},{"date":"1397/06/24 11:20","price":3795},{"date":"1397/06/24 11:30","price":3785},{"date":"1397/06/24 12:10","price":3775},{"date":"1397/06/24 12:20","price":3761},{"date":"1397/06/24 12:30","price":3754},{"date":"1397/06/24 12:50","price":3738},{"date":"1397/06/24 13:00","price":3739},{"date":"1397/06/24 13:10","price":3741},{"date":"1397/06/24 13:20","price":3738},{"date":"1397/06/24 13:50","price":3751},{"date":"1397/06/24 14:00","price":3756},{"date":"1397/06/24 14:10","price":3765},{"date":"1397/06/24 14:20","price":3753},{"date":"1397/06/24 14:30","price":3760},{"date":"1397/06/24 14:50","price":3777},{"date":"1397/06/24 15:00","price":3790},{"date":"1397/06/24 15:10","price":3765},{"date":"1397/06/24 15:20","price":3772},{"date":"1397/06/24 15:30","price":3755},{"date":"1397/06/24 15:50","price":3780},{"date":"1397/06/24 16:10","price":3799},{"date":"1397/06/24 16:30","price":3789},{"date":"1397/06/24 16:50","price":3798},{"date":"1397/06/24 17:00","price":3787},{"date":"1397/06/24 17:10","price":3778},{"date":"1397/06/24 17:20","price":3785},{"date":"1397/06/24 17:30","price":3783},{"date":"1397/06/24 17:50","price":3769},{"date":"1397/06/24 18:00","price":3773},{"date":"1397/06/24 18:10","price":3777},{"date":"1397/06/24 18:20","price":3776},{"date":"1397/06/24 19:00","price":3769},{"date":"1397/06/24 19:10","price":3773},{"date":"1397/06/24 19:20","price":3786},{"date":"1397/06/24 19:30","price":3783},{"date":"1397/06/24 19:50","price":3766},{"date":"1397/06/24 20:00","price":3832},{"date":"1397/06/24 20:10","price":3814},{"date":"1397/06/24 20:20","price":3818},{"date":"1397/06/24 20:50","price":3814}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398