کمترین: 
1499
بیشترین: 
1541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1536
زمان: 
6/24 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 24 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1536 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":1532},{"date":"1397/06/24 11:20","price":1524},{"date":"1397/06/24 11:50","price":1529},{"date":"1397/06/24 12:00","price":1521},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1520},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1515},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1511},{"date":"1397/06/24 12:50","price":1506},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1499},{"date":"1397/06/24 13:10","price":1507},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1505},{"date":"1397/06/24 13:50","price":1511},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1513},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1516},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1513},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1516},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1521},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1526},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1517},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1513},{"date":"1397/06/24 15:50","price":1524},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1520},{"date":"1397/06/24 16:10","price":1530},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1526},{"date":"1397/06/24 16:50","price":1529},{"date":"1397/06/24 17:00","price":1521},{"date":"1397/06/24 17:20","price":1523},{"date":"1397/06/24 17:50","price":1518},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1523},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1521},{"date":"1397/06/24 18:20","price":1518},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1519},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1518},{"date":"1397/06/24 19:10","price":1523},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1525},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1518},{"date":"1397/06/24 20:00","price":1525},{"date":"1397/06/24 20:10","price":1536},{"date":"1397/06/24 20:30","price":1541},{"date":"1397/06/24 20:50","price":1534},{"date":"1397/06/24 21:10","price":1536}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398