کمترین: 
182
بیشترین: 
187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
186
زمان: 
6/24 20:10
قیمت افغانی امروز 24 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":186},{"date":"1397/06/24 11:20","price":185},{"date":"1397/06/24 11:50","price":184},{"date":"1397/06/24 12:00","price":183},{"date":"1397/06/24 12:10","price":184},{"date":"1397/06/24 12:20","price":183},{"date":"1397/06/24 12:50","price":182},{"date":"1397/06/24 13:50","price":183},{"date":"1397/06/24 14:10","price":184},{"date":"1397/06/24 14:20","price":183},{"date":"1397/06/24 14:50","price":184},{"date":"1397/06/24 15:00","price":185},{"date":"1397/06/24 15:10","price":184},{"date":"1397/06/24 15:30","price":183},{"date":"1397/06/24 15:50","price":184},{"date":"1397/06/24 16:10","price":185},{"date":"1397/06/24 17:10","price":184},{"date":"1397/06/24 17:20","price":185},{"date":"1397/06/24 17:50","price":184},{"date":"1397/06/24 19:20","price":185},{"date":"1397/06/24 19:50","price":184},{"date":"1397/06/24 20:00","price":187},{"date":"1397/06/24 20:10","price":186}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398