کمترین: 
8877
بیشترین: 
9135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9095
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 شهریور 1397 , 9095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":9074},{"date":"1397/06/24 11:20","price":9026},{"date":"1397/06/24 11:50","price":9055},{"date":"1397/06/24 12:00","price":8947},{"date":"1397/06/24 12:10","price":9002},{"date":"1397/06/24 12:20","price":8970},{"date":"1397/06/24 12:30","price":8951},{"date":"1397/06/24 12:50","price":8917},{"date":"1397/06/24 13:00","price":8877},{"date":"1397/06/24 13:10","price":8922},{"date":"1397/06/24 13:20","price":8915},{"date":"1397/06/24 13:50","price":8945},{"date":"1397/06/24 14:00","price":8958},{"date":"1397/06/24 14:10","price":8977},{"date":"1397/06/24 14:20","price":8945},{"date":"1397/06/24 14:30","price":8979},{"date":"1397/06/24 14:50","price":9008},{"date":"1397/06/24 15:00","price":9038},{"date":"1397/06/24 15:10","price":8985},{"date":"1397/06/24 15:20","price":8979},{"date":"1397/06/24 15:30","price":8975},{"date":"1397/06/24 15:50","price":9024},{"date":"1397/06/24 16:00","price":9003},{"date":"1397/06/24 16:10","price":9060},{"date":"1397/06/24 16:30","price":9036},{"date":"1397/06/24 16:50","price":9057},{"date":"1397/06/24 17:00","price":9006},{"date":"1397/06/24 17:10","price":9010},{"date":"1397/06/24 17:20","price":9021},{"date":"1397/06/24 17:50","price":8997},{"date":"1397/06/24 18:00","price":9017},{"date":"1397/06/24 18:10","price":9008},{"date":"1397/06/24 18:20","price":8987},{"date":"1397/06/24 18:30","price":8989},{"date":"1397/06/24 18:50","price":8998},{"date":"1397/06/24 19:00","price":8987},{"date":"1397/06/24 19:10","price":8998},{"date":"1397/06/24 19:20","price":9029},{"date":"1397/06/24 19:30","price":9031},{"date":"1397/06/24 19:50","price":8992},{"date":"1397/06/24 20:00","price":9135},{"date":"1397/06/24 20:10","price":9095},{"date":"1397/06/24 20:30","price":9126},{"date":"1397/06/24 20:50","price":9086},{"date":"1397/06/24 21:10","price":9095}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399