کمترین: 
1973
بیشترین: 
2031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2027
زمان: 
6/24 21:10
قیمت یوان چین امروز 24 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2027 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":2017},{"date":"1397/06/24 11:20","price":2007},{"date":"1397/06/24 11:50","price":2013},{"date":"1397/06/24 12:00","price":2003},{"date":"1397/06/24 12:10","price":2001},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1994},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1990},{"date":"1397/06/24 12:50","price":1982},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1973},{"date":"1397/06/24 13:10","price":1984},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1982},{"date":"1397/06/24 13:50","price":1989},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1991},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1996},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1989},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1996},{"date":"1397/06/24 14:50","price":2003},{"date":"1397/06/24 15:00","price":2009},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1998},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1996},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1995},{"date":"1397/06/24 15:50","price":2006},{"date":"1397/06/24 16:00","price":2002},{"date":"1397/06/24 16:10","price":2014},{"date":"1397/06/24 16:30","price":2009},{"date":"1397/06/24 16:50","price":2013},{"date":"1397/06/24 17:00","price":2002},{"date":"1397/06/24 17:10","price":2003},{"date":"1397/06/24 17:20","price":2005},{"date":"1397/06/24 17:50","price":2000},{"date":"1397/06/24 18:00","price":2005},{"date":"1397/06/24 18:10","price":2003},{"date":"1397/06/24 18:20","price":1998},{"date":"1397/06/24 18:50","price":2000},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1998},{"date":"1397/06/24 19:10","price":2000},{"date":"1397/06/24 19:20","price":2007},{"date":"1397/06/24 19:30","price":2008},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1999},{"date":"1397/06/24 20:00","price":2031},{"date":"1397/06/24 20:10","price":2022},{"date":"1397/06/24 20:30","price":2029},{"date":"1397/06/24 20:50","price":2020},{"date":"1397/06/24 21:10","price":2027}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399