کمترین: 
2203
بیشترین: 
2264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2257
زمان: 
6/24 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 24 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":2251},{"date":"1397/06/24 11:20","price":2240},{"date":"1397/06/24 11:50","price":2247},{"date":"1397/06/24 12:00","price":2235},{"date":"1397/06/24 12:10","price":2234},{"date":"1397/06/24 12:20","price":2226},{"date":"1397/06/24 12:30","price":2221},{"date":"1397/06/24 12:50","price":2213},{"date":"1397/06/24 13:00","price":2203},{"date":"1397/06/24 13:10","price":2214},{"date":"1397/06/24 13:20","price":2212},{"date":"1397/06/24 13:50","price":2220},{"date":"1397/06/24 14:00","price":2223},{"date":"1397/06/24 14:10","price":2228},{"date":"1397/06/24 14:20","price":2223},{"date":"1397/06/24 14:30","price":2228},{"date":"1397/06/24 14:50","price":2235},{"date":"1397/06/24 15:00","price":2243},{"date":"1397/06/24 15:10","price":2229},{"date":"1397/06/24 15:30","price":2223},{"date":"1397/06/24 15:50","price":2239},{"date":"1397/06/24 16:00","price":2234},{"date":"1397/06/24 16:10","price":2248},{"date":"1397/06/24 16:30","price":2242},{"date":"1397/06/24 16:50","price":2247},{"date":"1397/06/24 17:00","price":2235},{"date":"1397/06/24 17:20","price":2238},{"date":"1397/06/24 17:50","price":2231},{"date":"1397/06/24 18:00","price":2237},{"date":"1397/06/24 18:10","price":2235},{"date":"1397/06/24 18:20","price":2230},{"date":"1397/06/24 18:50","price":2233},{"date":"1397/06/24 19:00","price":2230},{"date":"1397/06/24 19:10","price":2239},{"date":"1397/06/24 19:20","price":2240},{"date":"1397/06/24 19:30","price":2241},{"date":"1397/06/24 19:50","price":2231},{"date":"1397/06/24 20:00","price":2241},{"date":"1397/06/24 20:10","price":2257},{"date":"1397/06/24 20:30","price":2264},{"date":"1397/06/24 20:50","price":2254},{"date":"1397/06/24 21:10","price":2257}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398