کمترین: 
3691
بیشترین: 
3798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3791
زمان: 
6/24 21:10
قیمت درهم امارات امروز 24 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":3773},{"date":"1397/06/24 11:20","price":3753},{"date":"1397/06/24 11:50","price":3740},{"date":"1397/06/24 12:00","price":3720},{"date":"1397/06/24 12:10","price":3743},{"date":"1397/06/24 12:20","price":3730},{"date":"1397/06/24 12:30","price":3722},{"date":"1397/06/24 12:50","price":3708},{"date":"1397/06/24 13:00","price":3691},{"date":"1397/06/24 13:10","price":3710},{"date":"1397/06/24 13:20","price":3707},{"date":"1397/06/24 13:50","price":3720},{"date":"1397/06/24 14:00","price":3725},{"date":"1397/06/24 14:10","price":3733},{"date":"1397/06/24 14:20","price":3719},{"date":"1397/06/24 14:30","price":3734},{"date":"1397/06/24 14:50","price":3746},{"date":"1397/06/24 15:00","price":3758},{"date":"1397/06/24 15:10","price":3736},{"date":"1397/06/24 15:30","price":3725},{"date":"1397/06/24 15:50","price":3748},{"date":"1397/06/24 16:00","price":3744},{"date":"1397/06/24 16:10","price":3767},{"date":"1397/06/24 16:30","price":3757},{"date":"1397/06/24 16:50","price":3766},{"date":"1397/06/24 17:00","price":3749},{"date":"1397/06/24 17:10","price":3747},{"date":"1397/06/24 17:20","price":3751},{"date":"1397/06/24 17:50","price":3741},{"date":"1397/06/24 18:10","price":3746},{"date":"1397/06/24 18:20","price":3737},{"date":"1397/06/24 18:30","price":3738},{"date":"1397/06/24 18:50","price":3741},{"date":"1397/06/24 19:00","price":3737},{"date":"1397/06/24 19:10","price":3741},{"date":"1397/06/24 19:20","price":3754},{"date":"1397/06/24 19:30","price":3755},{"date":"1397/06/24 19:50","price":3739},{"date":"1397/06/24 20:00","price":3798},{"date":"1397/06/24 20:10","price":3782},{"date":"1397/06/24 20:30","price":3795},{"date":"1397/06/24 20:50","price":3782},{"date":"1397/06/24 21:00","price":3778},{"date":"1397/06/24 21:10","price":3791}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399