کمترین: 
2.2102
بیشترین: 
2.2113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2113
زمان: 
6/24 02:08
قیمت نفت کوره امروز 24 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2.2113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:08","price":2.2104},{"date":"1397/06/24 01:08","price":2.2102},{"date":"1397/06/24 02:08","price":2.2113}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398