کمترین: 
78.09
بیشترین: 
78.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.11
زمان: 
6/24 02:08
قیمت نفت برنت امروز 24 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 78.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:08","price":78.11},{"date":"1397/06/24 01:08","price":78.09},{"date":"1397/06/24 02:08","price":78.11}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398