کمترین: 
4398000
بیشترین: 
4458000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4408000
زمان: 
6/23 21:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 23 شهریور 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 4408000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:36","price":4428000},{"date":"1397/06/23 12:42","price":4458000},{"date":"1397/06/23 12:48","price":4438000},{"date":"1397/06/23 13:06","price":4418000},{"date":"1397/06/23 13:36","price":4428000},{"date":"1397/06/23 13:42","price":4418000},{"date":"1397/06/23 13:54","price":4438000},{"date":"1397/06/23 14:06","price":4428000},{"date":"1397/06/23 14:18","price":4438000},{"date":"1397/06/23 15:00","price":4428000},{"date":"1397/06/23 15:12","price":4418000},{"date":"1397/06/23 15:18","price":4428000},{"date":"1397/06/23 15:54","price":4418000},{"date":"1397/06/23 16:06","price":4428000},{"date":"1397/06/23 17:06","price":4418000},{"date":"1397/06/23 17:18","price":4428000},{"date":"1397/06/23 17:24","price":4418000},{"date":"1397/06/23 17:42","price":4438000},{"date":"1397/06/23 17:54","price":4428000},{"date":"1397/06/23 18:18","price":4418000},{"date":"1397/06/23 18:24","price":4428000},{"date":"1397/06/23 19:00","price":4418000},{"date":"1397/06/23 19:06","price":4408000},{"date":"1397/06/23 19:12","price":4398000},{"date":"1397/06/23 19:24","price":4408000},{"date":"1397/06/23 19:48","price":4398000},{"date":"1397/06/23 19:54","price":4418000},{"date":"1397/06/23 20:06","price":4398000},{"date":"1397/06/23 20:12","price":4408000},{"date":"1397/06/23 20:18","price":4418000},{"date":"1397/06/23 20:36","price":4408000},{"date":"1397/06/23 20:48","price":4418000},{"date":"1397/06/23 21:00","price":4408000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399