کمترین: 
1623500
بیشترین: 
1631500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1626500
زمان: 
6/23 20:05
قیمت آبشده جهانی امروز 23 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 1626500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:25","price":1625500},{"date":"1397/06/23 12:40","price":1628500},{"date":"1397/06/23 13:10","price":1627500},{"date":"1397/06/23 13:15","price":1628500},{"date":"1397/06/23 13:25","price":1626500},{"date":"1397/06/23 13:40","price":1625500},{"date":"1397/06/23 13:45","price":1623500},{"date":"1397/06/23 13:55","price":1626500},{"date":"1397/06/23 14:10","price":1625500},{"date":"1397/06/23 14:15","price":1626500},{"date":"1397/06/23 14:20","price":1627500},{"date":"1397/06/23 14:40","price":1628500},{"date":"1397/06/23 14:50","price":1626500},{"date":"1397/06/23 16:00","price":1628500},{"date":"1397/06/23 17:40","price":1631500},{"date":"1397/06/23 18:00","price":1627500},{"date":"1397/06/23 18:05","price":1626500},{"date":"1397/06/23 18:10","price":1628500},{"date":"1397/06/23 18:50","price":1627500},{"date":"1397/06/23 19:00","price":1625500},{"date":"1397/06/23 19:15","price":1624500},{"date":"1397/06/23 19:30","price":1626500},{"date":"1397/06/23 19:55","price":1628500},{"date":"1397/06/23 20:05","price":1626500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398