کمترین: 
1624000
بیشترین: 
1632000
قیمت تقلبی: 
1627000
زمان: 
6/23 20:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 23 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 1627000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:25","price":1626000},{"date":"1397/06/23 12:40","price":1629000},{"date":"1397/06/23 13:10","price":1628000},{"date":"1397/06/23 13:15","price":1629000},{"date":"1397/06/23 13:25","price":1627000},{"date":"1397/06/23 13:40","price":1626000},{"date":"1397/06/23 13:45","price":1624000},{"date":"1397/06/23 13:55","price":1627000},{"date":"1397/06/23 14:10","price":1626000},{"date":"1397/06/23 14:15","price":1627000},{"date":"1397/06/23 14:20","price":1628000},{"date":"1397/06/23 14:40","price":1629000},{"date":"1397/06/23 14:50","price":1627000},{"date":"1397/06/23 16:00","price":1629000},{"date":"1397/06/23 17:40","price":1632000},{"date":"1397/06/23 18:00","price":1628000},{"date":"1397/06/23 18:05","price":1627000},{"date":"1397/06/23 18:10","price":1629000},{"date":"1397/06/23 18:50","price":1628000},{"date":"1397/06/23 19:00","price":1626000},{"date":"1397/06/23 19:15","price":1625000},{"date":"1397/06/23 19:30","price":1627000},{"date":"1397/06/23 19:55","price":1629000},{"date":"1397/06/23 20:05","price":1627000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399