کمترین: 
499590
بیشترین: 
502050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
500360
زمان: 
6/23 20:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 23 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 23 شهریور 1397 , 500360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:25","price":500200},{"date":"1397/06/23 12:40","price":500970},{"date":"1397/06/23 13:05","price":501130},{"date":"1397/06/23 13:10","price":500820},{"date":"1397/06/23 13:15","price":500970},{"date":"1397/06/23 13:25","price":500510},{"date":"1397/06/23 13:40","price":500200},{"date":"1397/06/23 13:45","price":499590},{"date":"1397/06/23 13:55","price":500360},{"date":"1397/06/23 14:00","price":500510},{"date":"1397/06/23 14:10","price":500200},{"date":"1397/06/23 14:15","price":500510},{"date":"1397/06/23 14:20","price":500820},{"date":"1397/06/23 14:25","price":500670},{"date":"1397/06/23 14:40","price":500970},{"date":"1397/06/23 14:45","price":501130},{"date":"1397/06/23 14:50","price":500510},{"date":"1397/06/23 16:00","price":500970},{"date":"1397/06/23 17:25","price":501130},{"date":"1397/06/23 17:40","price":502050},{"date":"1397/06/23 17:55","price":501900},{"date":"1397/06/23 18:00","price":500820},{"date":"1397/06/23 18:05","price":500510},{"date":"1397/06/23 18:10","price":501130},{"date":"1397/06/23 18:50","price":500820},{"date":"1397/06/23 19:00","price":500200},{"date":"1397/06/23 19:15","price":499900},{"date":"1397/06/23 19:30","price":500510},{"date":"1397/06/23 19:55","price":500970},{"date":"1397/06/23 20:05","price":500510},{"date":"1397/06/23 20:10","price":500360}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398