کمترین: 
374700
بیشترین: 
376540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
375270
زمان: 
6/23 20:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 23 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 23 شهریور 1397 , 375270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 12:25","price":375160},{"date":"1397/06/23 12:40","price":375730},{"date":"1397/06/23 13:05","price":375850},{"date":"1397/06/23 13:10","price":375620},{"date":"1397/06/23 13:15","price":375730},{"date":"1397/06/23 13:25","price":375390},{"date":"1397/06/23 13:40","price":375160},{"date":"1397/06/23 13:45","price":374700},{"date":"1397/06/23 13:55","price":375270},{"date":"1397/06/23 14:00","price":375390},{"date":"1397/06/23 14:10","price":375160},{"date":"1397/06/23 14:15","price":375390},{"date":"1397/06/23 14:20","price":375620},{"date":"1397/06/23 14:25","price":375500},{"date":"1397/06/23 14:40","price":375730},{"date":"1397/06/23 14:45","price":375850},{"date":"1397/06/23 14:50","price":375390},{"date":"1397/06/23 16:00","price":375730},{"date":"1397/06/23 17:25","price":375850},{"date":"1397/06/23 17:40","price":376540},{"date":"1397/06/23 17:55","price":376430},{"date":"1397/06/23 18:00","price":375620},{"date":"1397/06/23 18:05","price":375390},{"date":"1397/06/23 18:10","price":375850},{"date":"1397/06/23 18:50","price":375620},{"date":"1397/06/23 19:00","price":375160},{"date":"1397/06/23 19:15","price":374930},{"date":"1397/06/23 19:30","price":375390},{"date":"1397/06/23 19:55","price":375730},{"date":"1397/06/23 20:05","price":375390},{"date":"1397/06/23 20:10","price":375270}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398