کمترین: 
2.764
بیشترین: 
2.812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.766
زمان: 
6/23 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 23 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 2.766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:08","price":2.812},{"date":"1397/06/23 01:08","price":2.808},{"date":"1397/06/23 02:08","price":2.812},{"date":"1397/06/23 03:08","price":2.808},{"date":"1397/06/23 04:08","price":2.812},{"date":"1397/06/23 04:32","price":2.811},{"date":"1397/06/23 06:08","price":2.81},{"date":"1397/06/23 06:32","price":2.808},{"date":"1397/06/23 09:08","price":2.806},{"date":"1397/06/23 10:08","price":2.809},{"date":"1397/06/23 11:08","price":2.808},{"date":"1397/06/23 12:08","price":2.806},{"date":"1397/06/23 13:08","price":2.808},{"date":"1397/06/23 14:08","price":2.806},{"date":"1397/06/23 15:08","price":2.805},{"date":"1397/06/23 16:08","price":2.808},{"date":"1397/06/23 17:08","price":2.809},{"date":"1397/06/23 18:08","price":2.785},{"date":"1397/06/23 18:32","price":2.772},{"date":"1397/06/23 19:08","price":2.773},{"date":"1397/06/23 20:08","price":2.764},{"date":"1397/06/23 21:08","price":2.768},{"date":"1397/06/23 22:08","price":2.776},{"date":"1397/06/23 23:08","price":2.766}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398