کمترین: 
677.38
بیشترین: 
685.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
679.88
زمان: 
6/23 23:08
قیمت گازوئیل امروز 23 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 679.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:08","price":685.63},{"date":"1397/06/23 01:08","price":685.13},{"date":"1397/06/23 02:08","price":685.63},{"date":"1397/06/23 06:08","price":685.13},{"date":"1397/06/23 06:32","price":684.88},{"date":"1397/06/23 07:08","price":685.13},{"date":"1397/06/23 08:08","price":684.13},{"date":"1397/06/23 09:08","price":684.63},{"date":"1397/06/23 10:08","price":685.38},{"date":"1397/06/23 11:08","price":684.13},{"date":"1397/06/23 12:08","price":685.38},{"date":"1397/06/23 13:08","price":685.63},{"date":"1397/06/23 14:08","price":683.5},{"date":"1397/06/23 15:08","price":684},{"date":"1397/06/23 16:08","price":683.38},{"date":"1397/06/23 17:08","price":682.38},{"date":"1397/06/23 18:08","price":680.88},{"date":"1397/06/23 18:32","price":680.25},{"date":"1397/06/23 19:08","price":677.38},{"date":"1397/06/23 20:08","price":680.38},{"date":"1397/06/23 21:08","price":682},{"date":"1397/06/23 22:08","price":680.38},{"date":"1397/06/23 23:08","price":679.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398