کمترین: 
2.2044
بیشترین: 
2.2301
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2088
زمان: 
6/23 23:08
قیمت نفت کوره امروز 23 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 2.2088 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:08","price":2.2287},{"date":"1397/06/23 01:08","price":2.2272},{"date":"1397/06/23 02:08","price":2.228},{"date":"1397/06/23 03:08","price":2.2301},{"date":"1397/06/23 04:08","price":2.2297},{"date":"1397/06/23 04:32","price":2.2301},{"date":"1397/06/23 05:08","price":2.2291},{"date":"1397/06/23 06:08","price":2.2278},{"date":"1397/06/23 06:32","price":2.2276},{"date":"1397/06/23 07:08","price":2.2275},{"date":"1397/06/23 08:08","price":2.2243},{"date":"1397/06/23 09:08","price":2.2258},{"date":"1397/06/23 10:08","price":2.2273},{"date":"1397/06/23 11:08","price":2.2243},{"date":"1397/06/23 12:08","price":2.2276},{"date":"1397/06/23 13:08","price":2.2283},{"date":"1397/06/23 14:08","price":2.2222},{"date":"1397/06/23 15:08","price":2.2235},{"date":"1397/06/23 16:08","price":2.2206},{"date":"1397/06/23 17:08","price":2.2198},{"date":"1397/06/23 18:08","price":2.2139},{"date":"1397/06/23 18:32","price":2.2127},{"date":"1397/06/23 19:08","price":2.2044},{"date":"1397/06/23 20:08","price":2.2121},{"date":"1397/06/23 21:08","price":2.2193},{"date":"1397/06/23 22:08","price":2.2126},{"date":"1397/06/23 23:08","price":2.2088}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399