کمترین: 
77.74
بیشترین: 
78.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.04
زمان: 
6/23 23:08
قیمت نفت برنت امروز 23 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 78.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:08","price":78.36},{"date":"1397/06/23 01:08","price":78.3},{"date":"1397/06/23 02:08","price":78.4},{"date":"1397/06/23 03:08","price":78.44},{"date":"1397/06/23 05:08","price":78.41},{"date":"1397/06/23 06:08","price":78.39},{"date":"1397/06/23 07:08","price":78.42},{"date":"1397/06/23 08:08","price":78.22},{"date":"1397/06/23 09:08","price":78.3},{"date":"1397/06/23 10:08","price":78.36},{"date":"1397/06/23 11:08","price":78.19},{"date":"1397/06/23 12:08","price":78.39},{"date":"1397/06/23 13:08","price":78.41},{"date":"1397/06/23 14:08","price":78.25},{"date":"1397/06/23 15:08","price":78.27},{"date":"1397/06/23 16:08","price":78.26},{"date":"1397/06/23 17:08","price":78.28},{"date":"1397/06/23 18:08","price":78.2},{"date":"1397/06/23 18:32","price":78.12},{"date":"1397/06/23 19:08","price":77.74},{"date":"1397/06/23 20:08","price":78.17},{"date":"1397/06/23 21:08","price":78.28},{"date":"1397/06/23 22:08","price":77.98},{"date":"1397/06/23 23:08","price":78.04}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399