پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1723800
بیشترین: 
1747600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1727900
زمان: 
6/23 23:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 23 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 23 شهریور 1397 , 1727900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/23 00:00","price":1729100},{"date":"1397/06/23 00:30","price":1729000},{"date":"1397/06/23 00:40","price":1729100},{"date":"1397/06/23 00:45","price":1729000},{"date":"1397/06/23 00:50","price":1729100},{"date":"1397/06/23 01:00","price":1729000},{"date":"1397/06/23 01:10","price":1729100},{"date":"1397/06/23 01:15","price":1729000},{"date":"1397/06/23 01:20","price":1729100},{"date":"1397/06/23 01:25","price":1729000},{"date":"1397/06/23 02:40","price":1729100},{"date":"1397/06/23 02:45","price":1729000},{"date":"1397/06/23 02:50","price":1729100},{"date":"1397/06/23 03:00","price":1729000},{"date":"1397/06/23 03:05","price":1729100},{"date":"1397/06/23 03:15","price":1728900},{"date":"1397/06/23 03:20","price":1729100},{"date":"1397/06/23 04:25","price":1729000},{"date":"1397/06/23 04:30","price":1729100},{"date":"1397/06/23 04:40","price":1729000},{"date":"1397/06/23 04:45","price":1729100},{"date":"1397/06/23 05:00","price":1729000},{"date":"1397/06/23 05:05","price":1729100},{"date":"1397/06/23 05:25","price":1729000},{"date":"1397/06/23 05:40","price":1729100},{"date":"1397/06/23 05:55","price":1729000},{"date":"1397/06/23 06:15","price":1729100},{"date":"1397/06/23 07:20","price":1729000},{"date":"1397/06/23 07:25","price":1729100},{"date":"1397/06/23 07:30","price":1729000},{"date":"1397/06/23 07:40","price":1729100},{"date":"1397/06/23 07:50","price":1729200},{"date":"1397/06/23 07:55","price":1729100},{"date":"1397/06/23 08:05","price":1729000},{"date":"1397/06/23 08:10","price":1729100},{"date":"1397/06/23 08:40","price":1729200},{"date":"1397/06/23 08:45","price":1729100},{"date":"1397/06/23 09:40","price":1729200},{"date":"1397/06/23 09:45","price":1729100},{"date":"1397/06/23 10:10","price":1729000},{"date":"1397/06/23 10:15","price":1729100},{"date":"1397/06/23 10:20","price":1729000},{"date":"1397/06/23 10:40","price":1729200},{"date":"1397/06/23 10:45","price":1728900},{"date":"1397/06/23 10:50","price":1729000},{"date":"1397/06/23 11:00","price":1729200},{"date":"1397/06/23 11:05","price":1729100},{"date":"1397/06/23 11:15","price":1729000},{"date":"1397/06/23 11:20","price":1729100},{"date":"1397/06/23 11:30","price":1729200},{"date":"1397/06/23 11:40","price":1729100},{"date":"1397/06/23 11:45","price":1729000},{"date":"1397/06/23 11:50","price":1729100},{"date":"1397/06/23 12:05","price":1729000},{"date":"1397/06/23 12:10","price":1729200},{"date":"1397/06/23 12:15","price":1729100},{"date":"1397/06/23 12:30","price":1729000},{"date":"1397/06/23 12:40","price":1735900},{"date":"1397/06/23 12:45","price":1747600},{"date":"1397/06/23 12:55","price":1737600},{"date":"1397/06/23 13:00","price":1737900},{"date":"1397/06/23 13:05","price":1731800},{"date":"1397/06/23 13:15","price":1732000},{"date":"1397/06/23 13:20","price":1731800},{"date":"1397/06/23 13:30","price":1731600},{"date":"1397/06/23 13:40","price":1735300},{"date":"1397/06/23 13:45","price":1731900},{"date":"1397/06/23 13:50","price":1731800},{"date":"1397/06/23 13:55","price":1737800},{"date":"1397/06/23 14:05","price":1739700},{"date":"1397/06/23 14:10","price":1736500},{"date":"1397/06/23 14:15","price":1735700},{"date":"1397/06/23 14:20","price":1737700},{"date":"1397/06/23 14:25","price":1739700},{"date":"1397/06/23 14:30","price":1737800},{"date":"1397/06/23 14:40","price":1737700},{"date":"1397/06/23 14:50","price":1737800},{"date":"1397/06/23 15:00","price":1736900},{"date":"1397/06/23 15:05","price":1737100},{"date":"1397/06/23 15:10","price":1737700},{"date":"1397/06/23 15:15","price":1733400},{"date":"1397/06/23 15:20","price":1735800},{"date":"1397/06/23 15:25","price":1735700},{"date":"1397/06/23 15:30","price":1734600},{"date":"1397/06/23 15:40","price":1735800},{"date":"1397/06/23 15:45","price":1735700},{"date":"1397/06/23 15:50","price":1734500},{"date":"1397/06/23 15:55","price":1731700},{"date":"1397/06/23 16:00","price":1731900},{"date":"1397/06/23 16:05","price":1735000},{"date":"1397/06/23 16:15","price":1734900},{"date":"1397/06/23 16:20","price":1735000},{"date":"1397/06/23 16:25","price":1733900},{"date":"1397/06/23 16:30","price":1733800},{"date":"1397/06/23 16:40","price":1733700},{"date":"1397/06/23 16:45","price":1733900},{"date":"1397/06/23 16:50","price":1733800},{"date":"1397/06/23 16:55","price":1735000},{"date":"1397/06/23 17:00","price":1733800},{"date":"1397/06/23 17:05","price":1733900},{"date":"1397/06/23 17:10","price":1731900},{"date":"1397/06/23 17:15","price":1731800},{"date":"1397/06/23 17:20","price":1733700},{"date":"1397/06/23 17:25","price":1731900},{"date":"1397/06/23 17:30","price":1732600},{"date":"1397/06/23 17:40","price":1732700},{"date":"1397/06/23 17:45","price":1733800},{"date":"1397/06/23 17:50","price":1737700},{"date":"1397/06/23 17:55","price":1735000},{"date":"1397/06/23 18:00","price":1735200},{"date":"1397/06/23 18:05","price":1735100},{"date":"1397/06/23 18:10","price":1734900},{"date":"1397/06/23 18:15","price":1735200},{"date":"1397/06/23 18:20","price":1734800},{"date":"1397/06/23 18:25","price":1735700},{"date":"1397/06/23 18:30","price":1733900},{"date":"1397/06/23 18:40","price":1733800},{"date":"1397/06/23 18:55","price":1733900},{"date":"1397/06/23 19:00","price":1730100},{"date":"1397/06/23 19:05","price":1725900},{"date":"1397/06/23 19:10","price":1726000},{"date":"1397/06/23 19:15","price":1723900},{"date":"1397/06/23 19:20","price":1723800},{"date":"1397/06/23 19:25","price":1727800},{"date":"1397/06/23 19:30","price":1728000},{"date":"1397/06/23 19:40","price":1727900},{"date":"1397/06/23 19:50","price":1724100},{"date":"1397/06/23 19:55","price":1731900},{"date":"1397/06/23 20:00","price":1731500},{"date":"1397/06/23 20:05","price":1731800},{"date":"1397/06/23 20:10","price":1723800},{"date":"1397/06/23 20:15","price":1724000},{"date":"1397/06/23 20:20","price":1728100},{"date":"1397/06/23 20:25","price":1730000},{"date":"1397/06/23 20:30","price":1731900},{"date":"1397/06/23 20:40","price":1728100},{"date":"1397/06/23 20:45","price":1728000},{"date":"1397/06/23 20:50","price":1727600},{"date":"1397/06/23 20:55","price":1730100},{"date":"1397/06/23 21:00","price":1728200},{"date":"1397/06/23 21:05","price":1728100},{"date":"1397/06/23 21:10","price":1727900},{"date":"1397/06/23 21:15","price":1728000},{"date":"1397/06/23 21:20","price":1727900},{"date":"1397/06/23 21:25","price":1728000},{"date":"1397/06/23 21:30","price":1727900},{"date":"1397/06/23 21:40","price":1727800},{"date":"1397/06/23 21:45","price":1727900},{"date":"1397/06/23 21:50","price":1727700},{"date":"1397/06/23 21:55","price":1727900},{"date":"1397/06/23 22:00","price":1727700},{"date":"1397/06/23 22:05","price":1727900},{"date":"1397/06/23 22:20","price":1727800},{"date":"1397/06/23 22:25","price":1728100},{"date":"1397/06/23 22:30","price":1727800},{"date":"1397/06/23 22:45","price":1727900},{"date":"1397/06/23 22:55","price":1728000},{"date":"1397/06/23 23:00","price":1727900},{"date":"1397/06/23 23:25","price":1727700},{"date":"1397/06/23 23:30","price":1728100},{"date":"1397/06/23 23:40","price":1727800},{"date":"1397/06/23 23:45","price":1727900}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398