کمترین: 
184
بیشترین: 
189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
6/22 20:00
قیمت افغانی امروز 22 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:30","price":187},{"date":"1397/06/22 11:50","price":189},{"date":"1397/06/22 12:00","price":188},{"date":"1397/06/22 12:10","price":186},{"date":"1397/06/22 12:20","price":185},{"date":"1397/06/22 12:30","price":187},{"date":"1397/06/22 12:50","price":186},{"date":"1397/06/22 13:20","price":185},{"date":"1397/06/22 14:00","price":186},{"date":"1397/06/22 14:50","price":187},{"date":"1397/06/22 15:00","price":185},{"date":"1397/06/22 16:00","price":186},{"date":"1397/06/22 16:20","price":187},{"date":"1397/06/22 16:30","price":186},{"date":"1397/06/22 16:50","price":185},{"date":"1397/06/22 17:00","price":184},{"date":"1397/06/22 19:10","price":186},{"date":"1397/06/22 19:20","price":184},{"date":"1397/06/22 19:30","price":185},{"date":"1397/06/22 19:50","price":184},{"date":"1397/06/22 20:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398