کمترین: 
11.3
بیشترین: 
11.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.3
زمان: 
6/22 16:50
قیمت دینار عراق امروز 22 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 11.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 11:20","price":11.5},{"date":"1397/06/22 12:00","price":11.4},{"date":"1397/06/22 12:20","price":11.3},{"date":"1397/06/22 12:30","price":11.4},{"date":"1397/06/22 13:00","price":11.3},{"date":"1397/06/22 13:10","price":11.4},{"date":"1397/06/22 13:20","price":11.3},{"date":"1397/06/22 13:50","price":11.4},{"date":"1397/06/22 15:10","price":11.3},{"date":"1397/06/22 15:50","price":11.4},{"date":"1397/06/22 16:50","price":11.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398