کمترین: 
8007
بیشترین: 
8198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8047
زمان: 
6/22 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 22 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 8047 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":8035},{"date":"1397/06/22 10:30","price":8037},{"date":"1397/06/22 10:50","price":8036},{"date":"1397/06/22 11:00","price":8035},{"date":"1397/06/22 11:20","price":8140},{"date":"1397/06/22 11:30","price":8143},{"date":"1397/06/22 11:50","price":8198},{"date":"1397/06/22 12:00","price":8119},{"date":"1397/06/22 12:10","price":8097},{"date":"1397/06/22 12:20","price":8039},{"date":"1397/06/22 12:30","price":8076},{"date":"1397/06/22 12:50","price":8092},{"date":"1397/06/22 13:00","price":8036},{"date":"1397/06/22 13:10","price":8083},{"date":"1397/06/22 13:20","price":8035},{"date":"1397/06/22 13:30","price":8049},{"date":"1397/06/22 13:50","price":8078},{"date":"1397/06/22 14:00","price":8075},{"date":"1397/06/22 14:10","price":8104},{"date":"1397/06/22 14:20","price":8102},{"date":"1397/06/22 14:50","price":8073},{"date":"1397/06/22 15:00","price":8067},{"date":"1397/06/22 15:10","price":8038},{"date":"1397/06/22 15:20","price":8060},{"date":"1397/06/22 15:30","price":8036},{"date":"1397/06/22 15:50","price":8070},{"date":"1397/06/22 16:00","price":8101},{"date":"1397/06/22 16:10","price":8088},{"date":"1397/06/22 16:20","price":8116},{"date":"1397/06/22 16:30","price":8095},{"date":"1397/06/22 16:50","price":8057},{"date":"1397/06/22 17:00","price":8028},{"date":"1397/06/22 17:10","price":8032},{"date":"1397/06/22 17:20","price":8033},{"date":"1397/06/22 17:30","price":8025},{"date":"1397/06/22 17:50","price":8020},{"date":"1397/06/22 18:00","price":8032},{"date":"1397/06/22 18:10","price":8007},{"date":"1397/06/22 18:20","price":8022},{"date":"1397/06/22 18:30","price":8025},{"date":"1397/06/22 18:50","price":8036},{"date":"1397/06/22 19:00","price":8052},{"date":"1397/06/22 19:10","price":8069},{"date":"1397/06/22 19:20","price":8032},{"date":"1397/06/22 19:30","price":8053},{"date":"1397/06/22 19:50","price":8036},{"date":"1397/06/22 20:00","price":8059},{"date":"1397/06/22 20:10","price":8044},{"date":"1397/06/22 20:20","price":8049},{"date":"1397/06/22 20:30","price":8045},{"date":"1397/06/22 21:00","price":8074},{"date":"1397/06/22 21:10","price":8050},{"date":"1397/06/22 21:20","price":8047}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399