کمترین: 
199
بیشترین: 
203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
6/22 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 22 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":199},{"date":"1397/06/22 11:20","price":201},{"date":"1397/06/22 11:50","price":203},{"date":"1397/06/22 12:00","price":202},{"date":"1397/06/22 12:10","price":201},{"date":"1397/06/22 12:20","price":200},{"date":"1397/06/22 12:30","price":201},{"date":"1397/06/22 13:00","price":200},{"date":"1397/06/22 13:10","price":201},{"date":"1397/06/22 13:20","price":200},{"date":"1397/06/22 13:50","price":201},{"date":"1397/06/22 14:10","price":202},{"date":"1397/06/22 14:50","price":201},{"date":"1397/06/22 15:10","price":200},{"date":"1397/06/22 15:20","price":201},{"date":"1397/06/22 15:30","price":200},{"date":"1397/06/22 15:50","price":202},{"date":"1397/06/22 16:20","price":203},{"date":"1397/06/22 16:30","price":202},{"date":"1397/06/22 16:50","price":201},{"date":"1397/06/22 17:00","price":200},{"date":"1397/06/22 17:10","price":201},{"date":"1397/06/22 19:00","price":202},{"date":"1397/06/22 19:20","price":201},{"date":"1397/06/22 19:30","price":200},{"date":"1397/06/22 20:00","price":201},{"date":"1397/06/22 20:20","price":200},{"date":"1397/06/22 21:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398