کمترین: 
3306
بیشترین: 
3385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3317
زمان: 
6/22 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":3317},{"date":"1397/06/22 10:30","price":3318},{"date":"1397/06/22 11:00","price":3317},{"date":"1397/06/22 11:20","price":3360},{"date":"1397/06/22 11:30","price":3361},{"date":"1397/06/22 11:50","price":3385},{"date":"1397/06/22 12:00","price":3343},{"date":"1397/06/22 12:10","price":3342},{"date":"1397/06/22 12:20","price":3318},{"date":"1397/06/22 12:30","price":3332},{"date":"1397/06/22 12:50","price":3340},{"date":"1397/06/22 13:00","price":3318},{"date":"1397/06/22 13:10","price":3336},{"date":"1397/06/22 13:20","price":3318},{"date":"1397/06/22 13:30","price":3324},{"date":"1397/06/22 13:50","price":3334},{"date":"1397/06/22 14:00","price":3332},{"date":"1397/06/22 14:10","price":3345},{"date":"1397/06/22 14:20","price":3344},{"date":"1397/06/22 14:50","price":3332},{"date":"1397/06/22 15:00","price":3330},{"date":"1397/06/22 15:10","price":3321},{"date":"1397/06/22 15:20","price":3327},{"date":"1397/06/22 15:30","price":3317},{"date":"1397/06/22 15:50","price":3331},{"date":"1397/06/22 16:00","price":3343},{"date":"1397/06/22 16:10","price":3337},{"date":"1397/06/22 16:20","price":3350},{"date":"1397/06/22 16:30","price":3341},{"date":"1397/06/22 16:50","price":3326},{"date":"1397/06/22 17:00","price":3313},{"date":"1397/06/22 17:10","price":3315},{"date":"1397/06/22 17:20","price":3316},{"date":"1397/06/22 17:30","price":3312},{"date":"1397/06/22 17:50","price":3313},{"date":"1397/06/22 18:00","price":3315},{"date":"1397/06/22 18:10","price":3306},{"date":"1397/06/22 18:20","price":3314},{"date":"1397/06/22 18:50","price":3318},{"date":"1397/06/22 19:00","price":3324},{"date":"1397/06/22 19:10","price":3331},{"date":"1397/06/22 19:20","price":3311},{"date":"1397/06/22 19:30","price":3321},{"date":"1397/06/22 19:50","price":3315},{"date":"1397/06/22 20:00","price":3323},{"date":"1397/06/22 20:10","price":3317},{"date":"1397/06/22 20:20","price":3318},{"date":"1397/06/22 20:30","price":3317},{"date":"1397/06/22 20:50","price":3315},{"date":"1397/06/22 21:00","price":3323},{"date":"1397/06/22 21:10","price":3319},{"date":"1397/06/22 21:20","price":3317}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398