کمترین: 
1664
بیشترین: 
1698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1673
زمان: 
6/22 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 22 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":1665},{"date":"1397/06/22 10:50","price":1664},{"date":"1397/06/22 11:20","price":1686},{"date":"1397/06/22 11:50","price":1698},{"date":"1397/06/22 12:00","price":1677},{"date":"1397/06/22 12:10","price":1678},{"date":"1397/06/22 12:20","price":1666},{"date":"1397/06/22 12:30","price":1673},{"date":"1397/06/22 12:50","price":1678},{"date":"1397/06/22 13:00","price":1665},{"date":"1397/06/22 13:10","price":1675},{"date":"1397/06/22 13:20","price":1666},{"date":"1397/06/22 13:30","price":1668},{"date":"1397/06/22 13:50","price":1672},{"date":"1397/06/22 14:00","price":1673},{"date":"1397/06/22 14:10","price":1679},{"date":"1397/06/22 14:20","price":1680},{"date":"1397/06/22 14:30","price":1679},{"date":"1397/06/22 14:50","price":1674},{"date":"1397/06/22 15:00","price":1673},{"date":"1397/06/22 15:10","price":1667},{"date":"1397/06/22 15:20","price":1671},{"date":"1397/06/22 15:30","price":1667},{"date":"1397/06/22 15:50","price":1675},{"date":"1397/06/22 16:00","price":1680},{"date":"1397/06/22 16:10","price":1677},{"date":"1397/06/22 16:20","price":1684},{"date":"1397/06/22 16:30","price":1682},{"date":"1397/06/22 16:50","price":1672},{"date":"1397/06/22 17:00","price":1666},{"date":"1397/06/22 17:10","price":1667},{"date":"1397/06/22 17:20","price":1673},{"date":"1397/06/22 17:30","price":1672},{"date":"1397/06/22 17:50","price":1670},{"date":"1397/06/22 18:00","price":1674},{"date":"1397/06/22 18:10","price":1669},{"date":"1397/06/22 18:20","price":1673},{"date":"1397/06/22 18:30","price":1674},{"date":"1397/06/22 18:50","price":1675},{"date":"1397/06/22 19:00","price":1678},{"date":"1397/06/22 19:10","price":1679},{"date":"1397/06/22 19:20","price":1669},{"date":"1397/06/22 19:30","price":1674},{"date":"1397/06/22 19:50","price":1672},{"date":"1397/06/22 20:00","price":1677},{"date":"1397/06/22 20:10","price":1674},{"date":"1397/06/22 20:20","price":1672},{"date":"1397/06/22 20:30","price":1671},{"date":"1397/06/22 20:50","price":1672},{"date":"1397/06/22 21:00","price":1674},{"date":"1397/06/22 21:20","price":1673}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399