کمترین: 
2140
بیشترین: 
2185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2153
زمان: 
6/22 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 22 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":2141},{"date":"1397/06/22 10:30","price":2142},{"date":"1397/06/22 10:50","price":2141},{"date":"1397/06/22 11:00","price":2140},{"date":"1397/06/22 11:20","price":2170},{"date":"1397/06/22 11:30","price":2171},{"date":"1397/06/22 11:50","price":2185},{"date":"1397/06/22 12:00","price":2157},{"date":"1397/06/22 12:20","price":2141},{"date":"1397/06/22 12:30","price":2151},{"date":"1397/06/22 12:50","price":2150},{"date":"1397/06/22 13:00","price":2141},{"date":"1397/06/22 13:10","price":2153},{"date":"1397/06/22 13:20","price":2142},{"date":"1397/06/22 13:30","price":2144},{"date":"1397/06/22 13:50","price":2150},{"date":"1397/06/22 14:10","price":2157},{"date":"1397/06/22 14:20","price":2158},{"date":"1397/06/22 14:50","price":2150},{"date":"1397/06/22 15:00","price":2149},{"date":"1397/06/22 15:10","price":2143},{"date":"1397/06/22 15:20","price":2147},{"date":"1397/06/22 15:30","price":2141},{"date":"1397/06/22 15:50","price":2151},{"date":"1397/06/22 16:00","price":2159},{"date":"1397/06/22 16:10","price":2156},{"date":"1397/06/22 16:20","price":2162},{"date":"1397/06/22 16:30","price":2157},{"date":"1397/06/22 16:50","price":2146},{"date":"1397/06/22 17:00","price":2141},{"date":"1397/06/22 17:10","price":2140},{"date":"1397/06/22 17:20","price":2144},{"date":"1397/06/22 17:30","price":2146},{"date":"1397/06/22 17:50","price":2147},{"date":"1397/06/22 18:00","price":2151},{"date":"1397/06/22 18:10","price":2145},{"date":"1397/06/22 18:20","price":2152},{"date":"1397/06/22 18:50","price":2153},{"date":"1397/06/22 19:00","price":2158},{"date":"1397/06/22 19:10","price":2161},{"date":"1397/06/22 19:20","price":2152},{"date":"1397/06/22 19:30","price":2155},{"date":"1397/06/22 19:50","price":2152},{"date":"1397/06/22 20:00","price":2158},{"date":"1397/06/22 20:10","price":2154},{"date":"1397/06/22 20:30","price":2153},{"date":"1397/06/22 20:50","price":2152},{"date":"1397/06/22 21:00","price":2157},{"date":"1397/06/22 21:10","price":2154},{"date":"1397/06/22 21:20","price":2153}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399