کمترین: 
3762
بیشترین: 
3854
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3780
زمان: 
6/22 21:20
قیمت ریال قطر امروز 22 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":3772},{"date":"1397/06/22 10:30","price":3773},{"date":"1397/06/22 11:10","price":3772},{"date":"1397/06/22 11:20","price":3770},{"date":"1397/06/22 11:30","price":3822},{"date":"1397/06/22 11:50","price":3854},{"date":"1397/06/22 12:00","price":3846},{"date":"1397/06/22 12:10","price":3802},{"date":"1397/06/22 12:20","price":3774},{"date":"1397/06/22 12:30","price":3811},{"date":"1397/06/22 12:50","price":3768},{"date":"1397/06/22 14:50","price":3815},{"date":"1397/06/22 15:00","price":3782},{"date":"1397/06/22 15:10","price":3780},{"date":"1397/06/22 15:20","price":3785},{"date":"1397/06/22 15:30","price":3772},{"date":"1397/06/22 15:50","price":3784},{"date":"1397/06/22 16:00","price":3802},{"date":"1397/06/22 16:10","price":3798},{"date":"1397/06/22 16:20","price":3811},{"date":"1397/06/22 16:30","price":3797},{"date":"1397/06/22 16:50","price":3801},{"date":"1397/06/22 17:00","price":3773},{"date":"1397/06/22 17:10","price":3771},{"date":"1397/06/22 17:20","price":3773},{"date":"1397/06/22 17:30","price":3762},{"date":"1397/06/22 17:50","price":3765},{"date":"1397/06/22 18:00","price":3772},{"date":"1397/06/22 18:10","price":3764},{"date":"1397/06/22 18:20","price":3771},{"date":"1397/06/22 19:00","price":3773},{"date":"1397/06/22 19:10","price":3800},{"date":"1397/06/22 19:20","price":3768},{"date":"1397/06/22 19:30","price":3777},{"date":"1397/06/22 19:50","price":3770},{"date":"1397/06/22 20:00","price":3786},{"date":"1397/06/22 20:10","price":3777},{"date":"1397/06/22 20:20","price":3793},{"date":"1397/06/22 20:30","price":3787},{"date":"1397/06/22 20:50","price":3777},{"date":"1397/06/22 21:00","price":3785},{"date":"1397/06/22 21:10","price":3779},{"date":"1397/06/22 21:20","price":3780}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398