کمترین: 
3650
بیشترین: 
3738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3650
زمان: 
6/22 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 22 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":3667},{"date":"1397/06/22 10:30","price":3668},{"date":"1397/06/22 11:00","price":3667},{"date":"1397/06/22 11:10","price":3668},{"date":"1397/06/22 11:20","price":3711},{"date":"1397/06/22 11:30","price":3712},{"date":"1397/06/22 11:50","price":3738},{"date":"1397/06/22 12:00","price":3703},{"date":"1397/06/22 12:10","price":3694},{"date":"1397/06/22 12:20","price":3667},{"date":"1397/06/22 12:30","price":3684},{"date":"1397/06/22 12:50","price":3690},{"date":"1397/06/22 13:00","price":3666},{"date":"1397/06/22 13:10","price":3687},{"date":"1397/06/22 13:20","price":3666},{"date":"1397/06/22 13:30","price":3672},{"date":"1397/06/22 13:50","price":3685},{"date":"1397/06/22 14:00","price":3684},{"date":"1397/06/22 14:10","price":3697},{"date":"1397/06/22 14:20","price":3696},{"date":"1397/06/22 14:30","price":3698},{"date":"1397/06/22 14:50","price":3683},{"date":"1397/06/22 15:00","price":3680},{"date":"1397/06/22 15:10","price":3667},{"date":"1397/06/22 15:20","price":3674},{"date":"1397/06/22 15:30","price":3666},{"date":"1397/06/22 15:50","price":3680},{"date":"1397/06/22 16:00","price":3694},{"date":"1397/06/22 16:10","price":3688},{"date":"1397/06/22 16:20","price":3701},{"date":"1397/06/22 16:30","price":3694},{"date":"1397/06/22 16:50","price":3675},{"date":"1397/06/22 17:00","price":3662},{"date":"1397/06/22 17:10","price":3664},{"date":"1397/06/22 17:20","price":3666},{"date":"1397/06/22 17:30","price":3661},{"date":"1397/06/22 17:50","price":3657},{"date":"1397/06/22 18:00","price":3664},{"date":"1397/06/22 18:10","price":3651},{"date":"1397/06/22 18:20","price":3658},{"date":"1397/06/22 18:30","price":3661},{"date":"1397/06/22 18:50","price":3665},{"date":"1397/06/22 19:00","price":3673},{"date":"1397/06/22 19:10","price":3681},{"date":"1397/06/22 19:20","price":3664},{"date":"1397/06/22 19:30","price":3674},{"date":"1397/06/22 19:50","price":3666},{"date":"1397/06/22 20:00","price":3675},{"date":"1397/06/22 20:10","price":3668},{"date":"1397/06/22 20:20","price":3672},{"date":"1397/06/22 20:30","price":3670},{"date":"1397/06/22 20:50","price":3664},{"date":"1397/06/22 21:10","price":3654},{"date":"1397/06/22 21:20","price":3650}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399